Proměna – rozbor díla k maturitě (3)

   

 

Kniha: Proměna

Autor: Franz Kafka

Přidal(a): Aneta

 

 

 

 

LITERÁRNÍ DRUH:

  • Epika

LITERÁRNÍ ŽÁNR:

  • Novela

LITERÁRNÍ SMĚR:

  • Německá pražská literatura (německy píšící spisovatelé žijící a tvořící v Praze)
  • Existencionalismus = vychází z filozofických výkladů člověka jako osamoceného a odcizeného jedince, obraz světa lidí trpících  vnitřními pochybami, život je chápán jako směřování k smrti

 

PRÓZA:

  • Styl je věcný, strohý, racionální
  • To ostře kontrastuje s nastalou situací
  • Vyprávění je chronologické v er-formě
  • Slova jsou spisovná bez slangových nebo hovorových výrazů, text je dobře srozumitelný (neužívá archaismů)

 

VYPRAVĚČ:

  • Třetí osoba

DĚJ A KOMPOZICE:

  • Vstupní souvětí ihned informuje o nastalé situaci (hlavní hrdina se promění v obří ploštici)
  • Hrdinu to nevyděsí, ale přivádí ho to k úvahám, jak se v takovém stavu dostane do zaměstnání
  • Novelu charakterizuje zvláštní nestejnorodost, které autor docílil tím, že vedle sebe postavil dvě zdánlivě neslučitelné oblasti:
    • oblast všednosti (život rodiny, cesta do zaměstnání)
    • oblast nevšedního a fantastického bytí (krmení obřího brouka, procházky po stěnách pokoje)
  • Novela je rozdělena do tří kapitol:

1)      Hrdina a rodina se vyrovnávají s nastalou situací

2)      Nacházejí dočasný způsob společného žití

3)      Vrací se moment odcizení s mnohem větší silou

  • Smrt člověka (brouka) je nakonec pro všechny vysvobozením

 

POSTAVY:

  • Hlavní postavou je nevýrazná osobnost úředníka Řehoře Samsy (svědomitý, se sníženou sebedůvěrou, úzkostný)
  • Otec (ztělesnění nerozvážné síly a prchlivosti)
  • Matka (starostlivá, opatrná a nedůvěřivá, usilovně v sobě přemáhá odpor k broukovi – jejímu synovi)
  • Sestra Markétka (snaží se Řehořovi  pomoci, ale její skutky Řehořovi mnohdy ještě více zkomplikují situaci)
  • Jednotlivé postavy jsou nahlíženy z vnější perspektivy

 

ČAS:

  • Objevují se vzpomínky na dobu před jeho proměnou (chování a vztahy v rodině)

 

PROSTOR:

  • Příběh se odehrává v domě rodiny Samsových

 

HLAVNÍ MYŠLENKA:

  • Námět je metaforou , která vyjadřuje existenciální pocit odcizení člověka v moderním světě
  • Jedinec není proti tomuto pocitu ochráněn ani v nejbližším rodinném kruhu (odcizení se v tomto prostředí ještě stupňuje)

 

FRANZ KAFKA:

  • Představitel moderní literatury
  • Narozen v Praze v bohaté židovské rodině
  • Těžce nesl, že se stal součástí úřednické vlády (papírování, razítka,…), úředníkem v pojišťovně
  • Špatně navazoval přátelské vztahy a ztroskotaly i jeho 3 pokusy založit manželství
  • Vnitřní rozpor: založení rodiny   X   může tvořit jen v izolovanosti
  • Koncem života onemocněl TBC
  • V závěti požádal svého přítele Maxe Broda, aby spálil bez čtení všechen jeho rukopis

VLIV JEHO PRÓZ:

  •  včetně Proměny předznamenal vlnu absurdního dramatu (Beckett, Ionesco, Havel)
  • Jeho prózy byly označovány jako varující před odlidšťující silou velkých totalitních režimů 20. století

INSPIRACE:

  • pro řadu filmových tvůrců (Welles)

DALŠÍ DÍLA:

  • romány:  Nezvěstný, Zámek a Proces

SOUČASNĚ PÍŠÍCÍ AUTOŘI:

  • Egon Erwin Kisch

 

LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ:

  • Rozvoj techniky a civilizace
  • Vítězí fašismus a komunismus
  • Vznik samostatného Československa (T.G. Masaryk)

 

PROUDY NAŠÍ PRÓZY:

  • Humanistický
  • Demokratický
  • Avantgardní
  • Levicový
  • Psychologický
  • Katolický + ruralisté
  • Pražská německá literatura


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF

 Upozornit na chybu

 Podmínky pro vstup do VIP klubu


 Kurzy k maturitě a přijímačkám

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: