Epos o Gilgamešovi – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Epos o Gilgamešovi

Autor: Neznámý autor

Přidal(a): Britka

 

1. Literární žánr

Nejstarší sumerský babylonský hrdinný epos (epos = z řečtiny=slovo, řeč, pověst). Zachovány jsou jen útržky z tabulek nalezených na různých místech světa. Vznikl jako ústní lidová slovesnost. Psán v Sumerštině,Akadštině.

Poezie, báseň, volný verš

 

2. Kompozice

12 tabulek dohromady vyprávějících příběh Gilgameše. Dílo velice rozsáhlé.

Prolog (předmluva, úvod do děje) a 4 další časti

Témata: přátelství, hledání nesmrtelnosti, nadpřirozeno, bohové, polobozi,

Symbolika: čísla 3 6 7, had symbol zla, hříchu

člověk nemůže být nesmrtelný, nesmrtelným zůstává jen svými činy

rozsáhle popsané činy hrdiny, popisy postav i prostředí také bohatě popsány

 

3. Obsah

Gilgameš (ze dvou třetin bůh a z jedné třetiny člověk) je líčen jako tyranský vládce, nutící své poddané k těžké práci na stavbě hradeb města. Obyvatelé žádají bohy o pomoc. Ti proto sešlou na zem polodivokého člověka Enkidua, jenž má Gilgameše přemoci. Původně protivníci se však stanou přáteli a vykonají mnoho hrdinských činů. Enkidu umírá v důsledku prokletí bohyně Ištar a Gilgameš, který pocítí strach ze smrti, se vydává hledat tajemství nesmrtelnosti. Bez úspěchu se vrací do města Uruk a poznává, že hradby, které dal vybudovat, chrání město před nepřáteli a jsou dílem, jež ho činí velikým a nesmrtelným.

 

4. Charakterizujte hlavní postavu

Gilgameš – vysoce postavený muž nesoucí hrdinské rysy (udatnost, odvaha, chrabrost, nezlomnost)

1/3 člověk, 2/3 bůh, silný panovník – panoval přísně až tyransky, ale moudře

Enkidu – Gilgamešův přítel, pomocník, napůl zvíře, byl vyslaný bohy aby zabil Gilgameše

Ištar – bohyně, zášt, pýcha, pomstychtivost, chtěla si vzít Gilgameše- ten odmítl

Aruru – bohyně, stvořila z hlíny Enkidua

Ninsun(matka) – bohyně

Churava – nestvůra, nadpřirozená bytost

Utanapištyn –bůh ,dříve člověk, stal se bohem po potopě světa

 

5. Zasaďte autora do kontextu literárního vývoje

Nejstarší dílo světové literatury. Vzniká na rozmezí 2 až třetího tisíciletí před naším letopočtem. Vznik z lidové slovesnosti. Autor neznámý.

 

6. Charakterizujte jazykové prostředky ukázky

Archaismy, knižní jazyk, žánr vysokého stylu, kontrasty, inverze = obrácený slovosled, přímá řeč, opakování slov ve verších= epifora (na konci), anafora (na začátku); symbolika, přirovnání, epiteton = ozdobný přívlastek ve verších

Další podobné materiály na webu: